Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – kilka słów o tej instytucji

Spis treści

Co to jest UDT

Pełne rozwinięcie tego skrótu to Urząd Dozoru Technicznego

Czym jest Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego jest to instytucja, która działa na mocy ustawy z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym.

Jej celem jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – kwalifikacja osób

Uprawnienia UDT, czyli inaczej kwalifikacja osób, prowadzona jest przez wykwalifikowanych inspektorów.

Aby uzyskać kwalifikacje UDT warto przejść szkolenie z doświadczonym instruktorem w tej dziedzinie, który dokładnie wyjaśnij na czym polega uzyskanie kwalifikacji UDT, jak również odpowiednio przygotuje Was do egzaminu.

Egzaminy pod nadzorem UDT są przeprowadzane przez komisje państwową, czyli specjalnie wykwalifikowanych inspektorów z danej placówki.

Na czym polega kwalifikacja osób Urzędu Dozoru Technicznego?

Kwalifikacja polega na zaliczeniu egzaminu państwowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Egzamin UDT składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna UDT:

Składa się ona z 15 losowych pytań podanych przez egzaminatora w formie pisemnej. Do zaliczenia egzaminu niezbędna jest poprawna odpowiedź na 11 z nich. Pozytywne zaliczenie tej części egzaminu UDT dopuszcza przystąpienie do drugiej części, czyli egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny UDT – Na czym polega?

Nie zależnie od urządzeń o jakie uprawnienia się staramy, niezbędnym jest wykazanie umiejętności obsługi urządzenia, jak również znajomość zagadnień z nim związanych. Egzaminator podczas egzaminu wyznacza losowe pytania, na które należy odpowiedzieć ustnie, jeszcze przed rozpoczęciem zadań związanych z manualną obsługą urządzenia.

Lista nieprawidłowości/uchybień - co może się przyczynić do negatywnego wyniku egzaminu

 1. Brak możliwości przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wytycznymi i/lub brak warunków dla bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu z przyczyn leżących po stronie wnioskującego.
 1. Niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej.
 2. Niewykonanie lub tylko częściowe wykonanie zadania praktycznego.
 3. Doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia
  (ładunku, urządzenia, elementów otoczenia), wypadku.
 1. Uderzenie ładunkiem o przeszkodę.
 2. Stworzenie, podczas transportu ładunku, bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych.
 3. Niewłaściwe odłożenie ładunku na polu odkładczym.
 4. Wykonanie czynności niezgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi i/lub przepisami bhp.
 5. Niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia w pozycji kończącej pracę.
 6. Nieznajomość układu sterowania urządzeniem (np. wykonywanie ruchów mechanizmów w sposób niekontrolowany, błędny).
 1. Brak płynności wykonywanych ruchów.
 2. Niezachowanie prawidłowej pozycji transportowej.
 3. Brak obserwacji otoczenia w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu.
 4. Nieprawidłowe podniesienie ładunku.
 5. Przeciąganie ładunku podczas jego transportu.
 6. Nie panowanie nad ładunkiem umożliwiający jego bezpieczny transport i/lub odłożenie.
 7. Niewłaściwe poruszanie się egzaminowanego względem transportowanego ładunku.
 8. Ładunek dotknie podłoża w innym miejscu niż zostało to wyznaczone.
 9. Brak zachowania wysokości bezpiecznej transportowej.
 10. Potrącenie inspektora 😉

Przykładowe pytania egzaminacyjne - Testy UDT

Wózki Widłowe:

 • Wymień 5 zabezpieczeń mechanicznych/elektrycznych
 • Dokumentacja potrzebna do eksploatacji
 • Co jest cięgnem nośnym w wózku widłowym


 Ładowarki Teleskopowe (Manitou):

 • Omów budowę układu hydraulicznego
 • Wymień 4 osprzęty dodatkowe
 • Zastosowanie samopoziomowania wideł


Żurawie Wieżowe:

 • Rodzaje, zastosowanie zawiesi i umiejętne ich wykorzystanie oraz podczepianie ładunków
 • Budowa żurawia wieżowego oraz jego części składowe
 • Obowiązki przed zakończeniem i rozpoczęciem pracy

Te i inne pytania poznacie na Naszych kursach zawodowych.

Uprawnienia UDT - dla kogo i po co?

Uprawnienia UDT niezbędne są każdemu, kto chce zostać operatorem, bądź konserwatorem urządzeń transportu bliskiego. Wymagania, jakie należy spełniać to zaledwie ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz ważne badania lekarskie. Po szkoleniu na wybrane przez kursanta urządzenie, przystępuje się do egzaminu UDT, gdzie przed komisją państwową należy ppozytywnie zaliczyć egzamin.